تشخیص نیت در یک محاوره فارسی

تشخیص نیت یکی از وظایف مرتبط با واحد فهم زبان طبیعی در سیستم‌های مکالمه محور است. همانطور که از اسم آن پیداست، هدف از اینکار، تشخیص مقصود و نیت کاربر از برقراری ارتباط با سیستم می‌باشد تا به دنبال آن سیستم بتواند پاسخ یا عمل مناسبی در ارتباط با نیاز کاربر برگرداند. در سیستم‌های هدف محور، تشخیص نیت به یک مسئله دسته‌بندی تبدیل می‌شود. اما زمانی که کاربری سیستم به یک دامنه خاص محدود نباشد، حل این مسئله پیچیده‌تر شده و رویکردها نیز تفاوت پیدا می‌کند. هدف از این ارائه بررسی رویکردهای حل مسئله تشخیص نیت با دامنه باز می‌باشد.

ارائه دهنده: مسعود اکبری