مرکز نوآوری پردازش زبان طبیعی

انجام پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر

انجام پروژه دانشجویان دوره کارشناسی در مرکز نوآوری پردازش زبان طبیعی